Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ (tháng 10, 11) Năm 2013

Danh Sách Những Ân Nhân Tài Trợ Hội Thiện Nguyện Bàn Tay Cứu Khổ tháng 10, 11 năm 2013.
Tháng 10 & 11 , 2013:
1.     Sư Hộ Pháp (USA)                         $200
2.     Sư Giác Hạnh (USA)                       $100
3.     Anh Thành + Chị Liên (USA)               $100
4.     Chú Quảng Minh (USA)                     $100
5.     Anh Minh Châu + Chị Tâm Hảo (USA)        $100
6.     Cô Quảng An (USA)                        $100
7.     Anh Trịnh Phú (USA)                       $50
8.     Anh Đồng An (USA)                         $10

9.    Anh Cảnh Lê (USA)                         $300

Tác giả bài viết: Admin