Danh sách Hội Thiện Nguyện biếu tặng năm 2013 tại Việt Nam

Danh Sách Những Thành Phần (Bệnh Nhân, Người Nghèo & Học Sinh) Được Sư Giác Hạnh & Hội Thiện Nguyện Biếu Tặng Trong Năm 2013 Tại Việt Nam
Danh Sách Những Thành Phần (Bệnh Nhân, Người Nghèo & Học Sinh) Được Sư Giác Hạnh & Hội Thiện Nguyện Biếu Tặng Trong Năm 2013 Tại Việt Nam
 
I.      Giúp đỡ trong chuyến về thăm quê hương vào ngày 03/02/2013 – 21/05/2013
Đợt (1)
 
Tháng 02/2013 (Quý Tỵ)
 
Bà Thông                  $250
Bà Nhật                   $225
Bà Nhân                   $135
Bà Sung                   $100
Ông Tâm An                $100
Ông Sang                  $100
Chùa Xuân Viên            $100
Chùa Thanh hương          $50
Đạo Tràng Thanh Hương     $50
GĐPT Thanh Hương          $50
Phường Nhất Tây           $50
Ông Thơ                   $50
Ông Lang                  $50
Bà Tuyên                  $50
Bà Hồng                   $50
Ông Thắng                 $40
Bà Anh                    $35
Sư Nguyên Trung           $25
Chùa Hải An               $25
Ông Dương                 $25
Ông Hương                 $25
Ông Hiếu                  $25
Ông Bảo                   $25
Chùa An Nhơn              $25
Ông Công                  $25
KHH Họ Hồ                 $25
Ông Cư                    $25
Bà Lan                    $25
SC Viên Tuệ               $25
Bà Cẩm                    $25
Ông Sinh                  $25
Ông Đới                   $25
Bà Thừa                   $15
Ông Hùng                  $15
Ông Trí                   $10
Ông Hoàng                 $10
SC Liên Trí               $10
Ông Sắc                   $10
Ông Thuật                 $10
Ông Hanh                  $10
Ông Ba                    $10
Ông Quang                 $10
Bà Nhung                  $10
Ông Trai                  $10
Ông Thượng                $10
Ông Toán                  $10
Bà Khi                    $10
Ông Thân                  $10
Ông Dũ                    $10
Ông Trung                 $10
Bà Vân                    $10
Ông Vũ                    $10
Ông Doanh                 $7.50
Cô Quỳnh                  $7.50
Bà Ngọc                   $7.50
Ông Lợi                   $05
Ông Trình                 $05
Ông Trọng                 $05
Bà Tuyết                  $05
Bà Thờn                   $05
Bà Ngữ                    $05
SC Như Pháp               $05
Ông Thỉnh                 $05
Bà Chiêm                  $05
Bà Tất                    $05
Ông Lành                  $05
Bà Vương                  $05
Bà Khương                 $05
Ông Trũng                 $05
Bà Thẻo                   $05
Bà Sương                  $05
Bà Mai                    $05
Bà Trọng                  $05
Ông Lũy                   $05
Bà Biệm                   $05
Ông Nhật                  $05
Ông Ngà                   $05
Bà Tâm                    $05
Bà Thúy                   $05
Ông Nghiêm                $2.50
Ông Toán                  $2.50$
Bà Rạng                   $2.50$
Ông Đức                   $2.50$
Ông Châu                  $2.50$
Bà Nuôi                   $2.50
Ông Hậu                   $2.50
Bà Diễm                   $2.50
Bà Ti                     $2.50
Ông Điệt                  $2.50
Bà Liêm                   $2.50
 
Tổng cộng:                $2600
 
II.   Gửi Từ Mỹ Quốc (USA)
Đợt (2)
 
Tháng 08-09/2013 (Qúy Tỵ)
 
Hội Khuyến Học Điền Hương $618
Ông Bạn                   $100
Ông Hiếu                  $50
Bà Hương                  $50
Ông Thượng                $10
 
Tổng Cộng:               828$
 
Tổng Cộng cả hai đợt là:     $2600 + $828 = $3428
 
 
 
Danh Sách Những Người Tài Trợ Trong Năm 2013
 
1) Sư Giác Hạnh (USA)                $2378
2) Bác Lê Thị Lài + Gia Đình (USA)   $400
3) Anh Nhật Thành (USA)              $250
4) Chú Quảng Minh (USA)              $100
5) Trần Thị Trâm (CAN)               $200
6) Anh Đồng An  (USA)                $100
Tổng Cộng:                           $2428